Všeobecné obchodní podmínky

Stáhnout všeobecné obchodní podmínky

Stáhnout reklamační řád

Stáhnout informace o odstoupení od smlouvy

všeobecné OBCHODNÍ PODMÍNKY – zahrady běloušek

E-SHOP

 1. Základní ustanovení
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami zejména kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo i jiné smlouvy, kdy na jedné straně je společnosti Zahrady Běloušek s.r.o., IČO: 089 97 969, se sídlem Sazovická 488/8, Zličín, Praha 5, PSČ 155 21, zapsané v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 328601 (dále „Zahrady Běloušek“) a na straně druhé je zákazník nebo objednatel (dále „Zákazník“).
  • Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel.
  • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Zahrady Běloušek nebo s ním jinak jedná.
  • Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Zákazník v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
  • Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení Zahrady Běloušek před uzavřením smlouvy obsažená v článku 2 těchto VOP a Reklamační řád, a že byl dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky na VOP upozorněn, měl možnost se s nimi seznámit a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem.
  • Zákazník si je vědom, že mu koupí produktů, jež má Zahrady Běloušek v obchodní nabídce, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, patentů apod. Zahrady Běloušek nebo jejích smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
  • Právní poměry Zahrady Běloušek se Zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „Občanský zákoník“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.
  • Individuální smlouva Zahrady Běloušek a Zákazníka je nadřazena VOP.
 2. Sdělení Zahrady Běloušek před uzavřením smlouvy
  • Zahrady Běloušek sděluje, že:
 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Zákazníka a Zahrady Běloušek si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případné smluvní přepravy nebo zvláštního balení zboží v sortimentu Zahrady Běloušek);
 2. požaduje úhradu kupní ceny na základě faktury vystavené Zákazníkovi Zahrady Běloušek se splatností 10 dnů od jejího vystavení, není-li sjednáno jinak (např. není-li kupní cena hrazena přímo na základě platební brány či dále prostřednictvím dobírky), případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu ve výši 50% kupní ceny se týká požadavků Zákazníka na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány, zejména úprava nebo zajištění produktů Zahrady Běloušek na přání Zákazníka (např. úprava zboží na míru), jiné zálohy či obdobné platby nejsou ze strany Zahrady Běloušek vyžadovány, není-li u konkrétního produktu v nabídce Zahrady Běloušek výslovně uvedeno jinak;
 3. Zákazník neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, pro případ, že by taková smlouva byla uzavřena, resp. pokud takové smlouvy by byly zprostředkovány, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
 5. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Zahrady Běloušek uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 6. v případě, že Zákazníkem je spotřebitel, má takový Zákazník právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o (i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, (ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo (iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Zahrady Běloušek či doručit Zahrady Běloušek, a to dle podmínek uvedených v těchto VOP, a to za užití vzorového formuláře pro odstoupení, který je k dispozici v sídle Zahrady Běloušek či na oficiálních internetových stránkách Zahrady Běloušek;
 7. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, a to v případě smluv o (i) poskytování služeb, které Zahrady Běloušek splnil s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, zejména při poskytování servisu ke zboží či doplňkových služeb poskytnutých ze strany Zahrady Běloušek; (ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Zahrady Běloušek a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy; (iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu; (iv) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Zákazníkem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů ke zboží v sortimentu Zahrady Běloušek; (v) u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, (vi) z dalších důvodů uvedených v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku;
 8. v případě odstoupení od smlouvy ponese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 9. Zákazník má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 10. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Zahrady Běloušek;
 11. v případě, že Zákazník má stížnost, může ji uplatnit písemně na adresu Zahrady Běloušek.
 • Zákazník bere na vědomí, že informace o vlastnostech prodávaných výrobků či zboží v sortimentu Zahrady Běloušek, zejména pak název výrobku, hmotnost, množství, velikost či další identifikace zboží, včetně dále charakteru poskytovaných služeb, způsob použití či údržby, nebezpečí, které vyplývá z nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou či zbožím jsou uvedeny vždy u každého zboží v sortimentu Zahrady Běloušek na individuální kartě zboží, popř. jsou přiloženy přímo u Zákazníkem objednaného zboží či služby.
 1. Uzavření smlouvy
  • Smlouva mezi Zákazníkem a Zahrady Běloušek může být uzavřena tak, že:
 1. Zákazník přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Zahrady Běloušek (tj. www.zahradnicentrumbelousek.cz tím, že požadované plnění (zboží nebo službu) vloží do košíku. Než Zákazník závazně potvrdí objednávku, má Zákazník právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Zákazníkem po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Zahrady Běloušek. Uzavření smlouvy Zahrady Běloušek neprodleně potvrdí Zákazníkovi informativním e-mailem na Zákazníkem zadaný e-mail, včetně zaslání aktuální VOP a s tím související dokumentace;
 2. Zákazník zašle na adresu Zahrady Běloušek písemnou objednávku obsahující jím vybrané a Zahrady Běloušek nabízené plnění (zboží nebo službu), včetně uvedení svých osobních nebo identifikačních údajů, způsobu dopravy a způsobu úhrady. Písemnou objednávkou se rozumí i elektronická zpráva zaslaná na e-mailovou adresu Zahrady Běloušek (tj. info@zahradnicentrumbelousek.cz). Kupní smlouva vzniká odesláním písemné objednávky Zákazníkem a přijetím takové objednávky Zahrady Běloušek. Uzavření smlouvy Zahrady Běloušek neprodleně potvrdí Zákazníkovi informativním e-mailem na Zákazníkem zadaný e-mail. Zahrady Běloušek může na písemnou objednávku odpovědět s dodatkem, výhradou nebo omezením, zejména v případě požadavku úpravy nebo výroby zboží dle přání Zákazníka. Taková odpověď se považuje za novou nabídku a kupní smlouva je uzavřena až novým přijetím takové nabídky Zákazníkem. Tento způsob uzavření kupní smlouvy se považuje za individuální komunikaci mezi Zákazníkem a Zahrady Běloušek.
 • Zahrady Běloušek nenese za případné chyby při přenosu dat žádnou odpovědnost.
 • Přílohou potvrzení o vzniku smlouvy, které na vznik smlouvy nemá žádný vliv, je aktuální znění VOP, včetně Reklamačního řádu Zahrady Běloušek, a dále vzor pro odstoupení od kupní smlouvy. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak. Zahrady Běloušek si vyhrazuje právo objednávku nepřijmout a zrušit bez udání důvodů. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že ke zrušení objednávky dojde zejména v případě, že požadované zboží v objednávce učiněné Zákazníkem nebude na skladě Zahrady Běloušek, či nebude z důvodů na straně výrobce či třetí osoby dlouhodobě dostupné, o čemž Zahrady Běloušek informují Zákazníka prostřednictvím informativního e-mailu. V případě odmítnutí objednávky ze strany Zahrady Běloušek z jakéhokoliv důvodu nemá Zákazník právo na náhradu škody či jiné újmy.
 • Uzavřená smlouva je Zahrady Běloušek archivována po dobu nejméně pěti (5) let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces podrobně popsán.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce, není-li sjednáno mezi stranami jinak. V případě sjednání jiného než českého jazyka platí, že je text smlouvy uveden dvojjazyčně, a to v českém a cizím jazyce. V případě sporu o výklad smlouvy má přednost česká verze.
 • Zákazník bere na vědomí, že v rámci objednávky a následně uzavření kupní smlouvy Zahrady Běloušek zpracovávají následující osobní údaje, a to: E-mailová adresa, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, či doručovací adresa, liší-li se od adresy trvalého pobytu, včetně města a PSČ, telefonní kontakt, číslo bankovního účtu, či jiné platební údaje, cookies, IP.
 1. Dodání předmětu koupě
  • Kupní smlouvou se Zahrady Běloušek zavazuje, že Zákazníku odevzdá věc, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Zákazník se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Zahrady Běloušek u kupní cenu.
  • Zahrady Běloušek si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Zákazník stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny, to neplatí v případě zabudování nebo splynutí věci. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.
  • Zahrady Běloušek Zákazníku odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Zákazníku nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
  • Zahrady Běloušek splní povinnost odevzdat věc Zákazníku, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
  • Má-li Zahrady Běloušek věc odeslat, odevzdá věc Zákazníku – podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Zákazníka a umožní Zákazníku uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Zahrady Běloušek odevzdá Zákazníku – spotřebiteli až v okamžiku předání věci od dopravce.
  • Zahrady Běloušek odevzdá Zákazníku předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Přestože při prodeji zboží v sortimentu Zahrady Běloušek používá měřidla, která splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím oblast metrologie, může dojít při nakládce či balení k odchylce v deklarovaném množství. Zákazník bere na vědomí, že přípustná odchylka v množství, zejména v hmotnosti činí max. +/- 5% z garantované hmotnosti ze strany Zahrady Běloušek. Zákazník dále souhlasí, že v případě přípravy zboží nakládaného či váženého ze strany Zahrady Běloušek, se hmotnost zaokrouhluje matematicky na celé jednotky příslušné míry (např. kilogram, litr aj.), což se týká zejména např. balení mulčovací kúry, zeminy či hnojiv.
  • Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Zahrady Běloušek věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Zahrady Běloušek věc pro přepravu. Specifické zboží je pak baleno dle podmínek zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
  • S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Zahrady Běloušek vyhrazuje právo dodat zboží Zákazníku, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, až po úhradě kupní ceny v rozsahu až 100%. Jakmile Zákazník uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, provede Zahrady Běloušek expedici v souladu s požadavky Zákazníka stanovenými v objednávce.
  • V případě, že se Zákazník ocitne v prodlení s převzetím zboží, je povinen zaplatit Zahrady Běloušek přiměřené náklady, které Zahrady Běloušek vznikly v důsledku prodlení Zákazníka (zejm. náklady vzniklé uložením zboží u Zahrady Běloušek, náklady vzniklé uložením zboží ve skladišti třetí osoby, apod.). Zboží nebude Zákazníku vydáno, dokud neuhradí tyto účelně vynaložené náklady spojené s uchováním zboží. Je-li Zákazník v prodlení s převzetím zboží po dobu přesahující deset dnů, je společnost SAFINA oprávněna od prodejní objednávky odstoupit.
  • V případě prodlení Zahrady Běloušek s dodáním zboží, je Zahrady Běloušek povinen Zákazníka informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, o náhradní lhůtě plnění přiměřeně odpovídající povaze a množství dodávaného zboží. Dostane-li se Zahrady Běloušek do prodlení s dodáním zboží i v této náhradní lhůtě, je Zákazník oprávněn od prodejní objednávky odstoupit.
 2. Přechod nebezpečí škody
  • Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
  • Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Zahrady Běloušek způsobil porušením své povinnosti.
  • Zákazník věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
  • Nebezpečí škody přechází na Zákazníka převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Zákazník věc, ač mu s ní Zahrady Běloušek umožnil nakládat.
  • Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Zahrady Běloušek škodu způsobila porušením své povinnosti.
  • Prodlením Zákazníka s převzetím věci vzniká Zahrady Běloušek právo věc po předchozím upozornění na účet Zahrady Běloušek vhodným způsobem prodat poté, co Zákazníkovi poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li Zákazník s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 3. Odpovědnost Zahrady Běloušek
  • Zahrady Běloušek odpovídá Zákazníku, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Zahrady Běloušek odpovídá Zákazníku, že v době, kdy Zákazník věc převzal,
 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zahrady Běloušek nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné či na základě karty zboží uvedené na oficiálních webových stránkách Zahrady Běloušek;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Zahrady Běloušek uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Zákazníkem; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci, a to zejména dále pokud se jedná o rostliny, jejichž vegetační období je kratší než 24 měsíců – patří sem rostliny ze skupiny letniček a balkónových rostlin, osiva, květinové cibule a ostatní, dále jednoletky, rozmnožovací materiál, sazenice, mulčovací kůry a tomu obdobné zboží, pokud se vady vztahují na prokazatelně na nesprávné užívání rostlin, nebo její špatné umístění, nevhodné klimatické podmínky, či nedodržení technologických postupů ošetření či nedokonalé péče v podobě nedostatečné zálivky, či přemíry hnojení, neoborného tvarování, poškození přírodními živly či látkami škodlivého charakteru.
 • Při koupi rozmnožovacího materiálu jednoletých druhů, s výjimkou sazenic zeleniny, je záruční doba 1 rok, pokud nebude sjednána doba delší. U víceletých druhů končí záruční doba 1 rok po dosažení vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy. U sazenic zeleniny a květin je záruční doba 3 týdny. Zahrady Běloušek neposkytují záruku za ujmutí, není-li výslovně ujednáno jinak.
 • Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.
 • Pro Zákazníka, který je podnikatel, může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Lhůta je u zboží v takovém případě výslovně uvedena.
 • Právo z vadného plnění Zákazníku nenáleží, pokud Zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.
 • Má-li věc vadu, z níž je Zahrady Běloušek zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 • Požádá-li o to Zákazník, potvrdí mu Zahrady Běloušek v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Zákazník práva z nich uplatnit.
 1. Podstatné porušení smlouvy
  • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo:
 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od smlouvy.
 • Zákazník sdělí Zahrady Běloušek, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Zahrady Běloušek; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Zahrady Běloušek vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníku, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 • Nezvolí-li si Zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 • Zákazník – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Zahrady Běloušek nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Zahrady Běloušek nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 1. Nepodstatné porušení smlouvy
  • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny, nebo neodstoupí od smlouvy, může Zahrady Běloušek dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Zahrady Běloušek odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
  • Neodstraní-li Zahrady Běloušek vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Zahrady Běloušek
 2. Porušení smlouvy obecně
  • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit.
  • Při dodání nové věci vrátí Zákazník Zahrady Běloušek na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
  • Neoznámil-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 3. Záruka za jakost
  • Zárukou za jakost se Zahrady Běloušek zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
  • Záruční doba běží od odevzdání věci Zákazníku; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Zahrady Běloušek, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
  • Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka vnější událost, či způsobil-li takovou vadu Zákazník svým jednáním či v důsledku závadného zacházení s věcí.
  • Zahrady Běloušek neposkytují záruku za jakost Zákazníkům, kteří jsou podnikatelé.
 4. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
  • Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, pokud byla smlouva uzavřena způsobem dle článku 3.1. písm. a) nebo b). Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření kupní smlouvy a to:
 1. ode dne převzetí zboží; nebo je-li
 2. jejím předmětem několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. jejím předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 • Zahrady Běloušek umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím zaslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu Zahrady Běloušek (tj. info@zahradnicentrumbelousek.cz), spotřebiteli Zahrady Běloušek potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 • Odstoupit lze také korespondenčně, a to zasláním odstoupení na adresu:

Zahrady Běloušek s.r.o

Sazovická 488/8, Zličín, Praha 5, PSČ 155 21

 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Zahrady Běloušek bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Zahrady Běloušek obdržel, a to na své náklady.
 • Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 • Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení doručit na adresu Zahrady Běloušek spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude vrácena nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
 • Spotřebitel odpovídá Zahrady Běloušek pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Zahrady Běloušek bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Zahrady Běloušek však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Zahrady Běloušek
 • Pokud spotřebitel využije svého právo na odstoupení, Zahrady Běloušek doporučuje využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uveřejněný na webových stránkách, po jehož doručení Zahrady Běloušek bezohledně potvrdí jeho přijetí.
 1. Odstoupení v ostatních případech
  • Odstoupení od smlouvy v ostatních případech lze pouze ze zákonných důvodů.
  • Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. použil-li Zákazník věc ještě před objevením vady;
 3. nezpůsobil-li Zákazník nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. prodal-li Zákazník věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití.
 • Neoznámil-li Zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 • V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady Zahrady Běloušek zpět. Zahrady Běloušek je oprávněn účtovat Zákazníku případně další vzniklé náklady s tím spojené.
 1. Bezpečnost a ochrana informací
  • Zahrady Běloušek prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se Zákazníkem a marketingových akcí Zahrady Běloušek (i těch prováděných se smluvními partnery Zahrady Běloušek) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí. Zahrady Běloušek postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem Zahrady Běloušek za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Zahrady Běloušek, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Údaje poskytnuté Zákazníkem při objednávce a za účelem uzavření kupní smlouvy či jiné smlouvy jsou zpracovávány Zahrady Běloušek pouze a výhradně za účelem plnění této smlouvy. Více informací o zpracování osobních údajů nalezne Zákazník v informačním memorandu o zpracování osobních údajů uveřejněných na oficiálních stránkách Zahrady Běloušek v sekci „Ochrana osobních údajů“.
  • V rámci reklamačního řízení jsou od Zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu s nastavenými pravidly pro ochranu osobních údajů.
  • Zahrady Běloušek si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Zákazníka vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Zákazník kontaktovat Zahrady Běloušek prostřednictvím elektronické zprávy na e-mailovou adresu Zahrady Běloušek (info@zahradnicentrumbelousek.cz).
 2. Provozní doba
  • Objednávky přes internetový obchod na adrese www.zahradnicentrumbelousek.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  • V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci nenese Zahrady Běloušek odpovědnost za nedodržení provozní doby.
 3. Ceny
  • Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.zahradnicentrumbelousek.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč).
  • Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Zákazník pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Zákazníka.
  • Zákazník však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Zákazníka.
  • Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
  • Původní cena znamená cenu zboží nebo služby, za niž předmětné zboží nebo službu Zahrady Běloušek nabízí bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích.
  • Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Zahrady Běloušek a Zákazníkem, a to zejména v případě, kdy Zákazník objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Zahrady Běloušek. Zahrady Běloušek v takovém případě Zákazníka informuje o takové skutečnosti.
  • Zahrady Běloušek si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Zákazník bezodkladně informován. Zákazník bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.
  • Podle zákona o evidenci tržeb je Zahrady Běloušek povinen vystavit Zákazníkovi účtenku v případě provedení platby v hotovosti. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 4. Objednávání
  • Zákazník dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
  • Zákazník, který je spotřebitelem, má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, Zahrady Běloušek Zákazníku předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je Zahrady Běloušek oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči zahraničním měnám. Pokud Zákazník s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li Zákazníkem spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany Zahrady Běloušek.
  • Objednávat je možno následujícími způsoby:
 1. prostřednictvím elektronického obchodu Zahrady Běloušek na www.zahradnicentrumbelousek.cz,
 2. elektronickou poštou na adrese info@zahradnicentrumbelousek.cz;
 3. osobně v provozovnách Zahrady Běloušek;
 4. telefonicky na tel. č. ++420 722 032 765, kdy objednávka je následně vždy potvrzena Zákazníkem na e-mailovou adresu Zahrady Běloušek, pro tento případ platí, že v případě Zákazníkem iniciovaného hovoru se pro následující postup uplatní individuální sjednávání kupní smlouvy pro případ objednání přes elektronickou poštu obdobně.
 • Zahrady Běloušek doporučuje Zákazníkům provádět objednávky prostřednictvím elektronického obchodu Zahrady Běloušek. Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou pouze ilustrativní a nemusí odpovídat plně konkrétnímu výrobku, ale pouze jeho druhu.
 • Objednávka je platná až po potvrzení provozovatelem e-shopu. O potvrzení je Zákazník informován e-mailem. Zahrady Běloušek si vyhrazuje právo objednávku nepřijmout bez udání důvodů.
 • Zákazník bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Zákazník zvolí a rovněž na dostupnosti zboží.
 1. Platební podmínky
  • Zahrady Běloušek akceptuje následující platební podmínky:
 1. platba v hotovosti, po předchozím odsouhlasení Zahrady Běloušek;
 2. bezhotovostně převodem, a to prostřednictvím (i) GoPay kreditní karta nebo účet GoPay a dále (ii) PayPal kreditní karta nebo účet PayPal
 3. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - Zákazník hradí navíc tzv. dobírečné);
 4. platba na fakturu se splatností 10 dnů od vystavení faktury (pouze pro podnikatele při splnění podmínek).
 • V případě platby na fakturu je faktura vystavena nejdéle ke dni doručení zboží. V případě nedodržení splatnosti faktury, je Zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení se zaplacením v zákonem stanovené výši, a to z dlužné částky za den.
 • V případě platby bankovním převodem se považuje cena za uhrazenou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet Zahrady Běloušek zveřejněný za tímto účelem na webových stránkách www.zahradnicentrumbelousek.cz.
 • Má-li být zboží na základě objednávky upravené dle přání Zákazníka, je Zákazník povinen uhradit 50% ceny do deseti (10) dnů od písemného potvrzení stran o ceně takového zboží. Neuhradí-li Zákazník cenu dle předchozí věty, má se za to, že od smlouvy odstoupil. Zbylou část kupní ceny Zákazník uhradí dle platebních podmínek uvedených v těchto VOP. Zákazník bere na vědomí, že Zahrady Běloušek nezapočne s úpravou či zadáním výroby zboží na přání Zákazníka do doby uhrazení části ceny dle předchozí věty.
 • Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Zahrady Běloušek, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na Zákazníka.
 • Fakturační údaje Zákazníka nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
 1. Dodací podmínky
  • Zahrady Běloušek zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:
 1. osobní odběr, pouze po předchozím souhlasu Zahrady Běloušek;
 2. zasílání přepravní službou – ČR, a to přepravní službou GLS nebo Českou poštou c.p. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky nebo dle dohody se Zahrady Běloušek.
 • Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Zahrady Běloušek nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.
 • Zahrady Běloušek dodá zboží Zákazníkovi kompletní, nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Zahrady Běloušek zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Zákazník bere na vědomí, že u zboží může být dodací lhůta, a to zejména u zboží upravovaného na přání Zákazníka delší, na což je povinen Zahrady Běloušek Zákazníka upozornit předem telefonicky nebo e-mailem uvedeným v objednávce.
 • Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce zde.
 1. Ostatní podmínky
  • V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může Zahrady Běloušek či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Zahrady Běloušek či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.
  • Zboží zakoupené Zákazníkem-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené Zákazníkem-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).
  • Zákazník je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice, neporušenost pásky s firemním logem, jeli k dispozici) podle přiloženého přepravního listu. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
  • Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@zahradnicentrumbelousek.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Zahrady Běloušek. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Zákazníka práva věc reklamovat, dává však Zahrady Běloušek možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 2. Záruční podmínky
  • Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Zahrady Běloušek a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).
 3. Zákaznický účet
  • Na základě registrace Zákazníka provedené v internetovém obchodě může Zákazník přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Zákazník provádět objednávání zboží. Zákazník může objednávat zboží také bez registrace.
  • Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Zahrady Běloušek považovány za správné.
  • Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Zahrady Běloušek nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
  • Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
  • Zahrady Běloušek může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když Zákazník svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
  • Zákazník bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Zahrady Běloušek, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  • V rámci zákaznického účtu má Zákazník možnost změnit své osobní údaje, či je doplnit.
  • Zákazník bere na vědomí, že po dobu zřízení a existence jeho zákaznického účtu je ze strany Zahrady Běloušek považován za pravidelného zákazníka a je dán oprávněný účel na straně Zahrady Běloušek pro zpracování osobních údajů Zákazníka.
 4. Závěrečná ustanovení
  • Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
  • Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
  • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se Zahrady Běloušek vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Zahrady Běloušek poprvé.
  • Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • Zahrady Běloušek se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů se Zákazníkem, pokud je Zákazník neodmítne.
  • Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
  • Dozor nad dodržováním povinnosti podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).
  • Zákazník bere na vědomí, že Zahrady Běloušek je oprávněn jednostranně změnit VOP, a to dle podmínek Občanského zákoníku.
  • Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. března 2020, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Zahrady Běloušek nebo elektronicky na www.zahradnicentrumbelousek.cz
Doprava zdarma od 1500 Kč
Doprava objednávek od 1500 Kč, které nepřesahují váhu balíku 32 Kg, je zdarma.
Ověřené produkty
Všechny produkty sami používáme na našich realizacích zahrad.
Možnost osobního odběru
Objednávku si můžete i vyzvednout zdarma na výdejním místě Mlýnská 59, Ruda, 27101 nebo na
výdejním místě Hředle 11
Přátelský přístup
Pokud si s něčím nevíte rady, napište nám nebo nám zavolejte, rádi Vám poradíme :)
Profesionální komunikace
Během celého procesu nákupu budete informováni o stavu Vaší objednávky.
Nejlepší ceny
Díky dobrým vztahům s dodavateli Vám nabízíme nejlepší ceny na zahradnické produkty.

Prodejna Hředle

Prodejna Ruda

Fakturační údaje

Kontakt na e-shop

Copyright 2023
usercart